De waarheid over de sabbat
“Maar de tijd komt en is nu, dat de ware aanbidders de Vader zullen aanbidden in  geest en waarheid; want de Vader zoekt immers wie Hem zo aanbidden.” Johannes 4: 23

“En ik zag een andere engel, die hoog aan de hemel vloog. En hij had het eeuwige Evangelie om dat te verkondigen aan hen die op de aarde wonen en aan elke natie en stam en taal en volk. En hij zei met een luide stem: ,Vreest God en geef Hem eer, want het uur van Zijn oordeel is gekomen. En aanbid Hem Die de  hemel en de aarde en de zee en de waterbronnen gemaakt heeft.” Openbaring 14: 6 – 7

“Indien gij niet over de sabbat heenloopt door uw zaken te doen op mijn heilige dag, maar de sabbat een verlustiging noemt, de heilige dag des Heren van gewicht, en die eert door noch uw gewone bezigheden te doen, noch uw zaken te behartigen, of ijdele taal uit te slaan.
Dan zult gij u verlustigen in de Here en Ik zal u doen rijden over de hoogten der aarde en u doen genieten het erfdeel van uw vader Jakob, want de mond des Heren heeft het gesproken.” Jesaja 58: 13 – 14 NBG