Sabbat is een heilige dag Houdt de Sabbat speciaal –

12 Bijbelse gedachten

 1.  De Sabbat is een dag om ons scheppend werken, ons werken met de schepping, te onderbreken. We nemen de tijd om te kunnen waarderen, wat God in de wereld gedaan heeft, en in ons aan het doen is. Genesis 2.
 2. Het uitgebreid klaarmaken van voedsel moet de dag vóór de Sabbat gebeuren, zodat we op Sabbat niet hoeven te bakken of uitgebreid hoeven te koken. Exodus 16.
 3.  De Sabbat is bestemd, om onze zorgen van ons af te zetten en te rusten. We zullen op Sabbat geen enkel werk doen. Dat geldt voor ons hele gezin, zelfs voor onze slaven, onze lastdieren en voor de vreemdeling die onder ons woont. Jeremia 17; Exodus 20 en Deuteronomium 5.
 4. De Sabbat is een dag van heilige samenkomst. We zullen andere mensen ontmoeten en samen God aanbidden. Leviticus 23.
 5. We zullen eerbiedig zijn en God laten zien, dat we Zijn gezag liefhebben, eren en respecteren. Psalm 89: 7; Habakuk 2: 20.
 6. De Sabbat zal een dag zijn, waarop we ons verheugen en genieten. We doen onze eigen woorden en gedachten weg, en stellen daarvoor Gods woorden en gedachten in de plaats. Jesaja 56, 58.
 7. De Sabbat is een tijd voor genezing. Mattheüs 12; Markus 1 en 3; Lukas 13 en 14.
 8. Op Sabbat kopen en verkopen we niet. Nehemia 13.
 9. De Sabbat is om goed te doen: om zieken te bezoeken en te troosten. We doen geestelijk werk op Sabbat, door anderen te dienen. Johannes 5.
 10. De Sabbat is een tijd van gebed. Handelingen 16: 13.
 11. De Sabbat is een tijd om met andere mensen te spreken over geestelijke principes. Predikanten verkondigen het Woord op deze dag. Handelingen 17: 2; 18: 4, 11.
 12. De Sabbat is een tijd om te zingen. Efeze 5: 19 – 20; Kolossenzen 3: 16; Psalm 92 (dit wordt de Sabbatspsalm genoemd)

Houdt de Sabbat heilig – Het is de dag van vreugde!

Bijbelse Principes: Voorgaande lijst van Bijbelse principes over het houden van de Sabbat is niet volle-dig. Maar ze helpen jou, wanneer je in de Bijbel op zoek gaat naar hoe je kunt leren als Jezus te zijn, en te “doen wat Hem welgevallig is.” I Johannes 3: 22.

God onderwijst jou: God heeft in Zijn Woord voldoende aanwijzingen gegeven, hoe wij de Sabbat hei-lig kunnen houden. We hoeven dus niet te twijfelen over wat Zijn wil is. Wanneer we Bijbel lezen, kunnen we God vragen, dat we Zijn aanwijzingen zullen begrijpen.

“En als iemand van u in wijsheid tekortschiet, laat hij die dan vragen aan God, Die aan ieder overvloedig geeft en geen verwijten maakt, en zij zal hem gegeven worden.” Jakobus 1: 5.

Een dag om te leven zoals in de Hof van Eden: De opvoedkundige waarde van de Sabbat kan niet overschat worden. Wat God ook van ons vraagt, geeft Hij ook weer terug: verrijkt en omgevormd door Zijn heerlijkheid. … De Sabbat en het Gezin zijn allebei in de Hof van Eden ingesteld. Het is Gods bedoeling, dat deze twee onlosmakelijk met elkaar verbonden zijn. Op deze dag hebben wij, meer dan op enige andere dag, de mogelijkheid om te leven zoals in de Hof van Eden.

“Ook plantte de HEERE God een hof in Eden, in het oosten, en Hij plaatste daar de mens, die Hij gevormd had. En de HEERE God deed allerlei bomen uit de aardbodem opkomen, aantrekkelijk om te zien en goed om van te eten; en de boom des levens in het midden van de hof, en de boom van de kennis van goed en kwaad. Een rivier kwam voort uit Eden om de hof te bevochtigen, en hij splitste zich vandaar in vier hoofdstromen. De naam van de eerste rivier is Pison; deze is het die rond heel het land Havi-la stroomt, waar het goud is. En het goud van dit land is goed.” Genesis 2: 8 – 12.

“En God zag al wat Hij gemaakt had, en zie, het was zeer goed.” Genesis 1: 31.

Het was de bedoeling van God, dat de leden van het gezin in werk, studie, aanbidding en ontspanning met elkaar verbonden zijn. Vader is de priester van het gezin. En vader en moeder zijn samen zowel leraar en lerares als gezelschap voor hun kinderen. Maar de gevolgen van de zonde hebben onze levensomstandigheden erg veranderd. Daardoor wordt deze verbondenheid sterk belemmerd. Vaak ziet een vader de hele week door nauwelijks het gezicht van zijn kinderen. Hij moet het bijna helemaal zonder hun gezelschap stellen en heeft nauwelijks de kans om hun iets te leren. Maar Gods liefde heeft grenzen gesteld aan hetgeen ons werk van ons eist. Hij houdt Zijn genadevolle hand boven de Sabbat. Op Zijn eigen dag heeft Hij tijd gereserveerd, waarin het gezin een ontmoeting kan hebben: met Hem, met de natuur en met elkaar.

Neem jullie kinderen mee naar buiten, om God in de natuur te kunnen aanschouwen. Wijs ze op de bloeiende bloemen en de knoppen die opengaan. Wijs ze op de verheven bomen en de mooie grasspriet-jes. En leer ze, dat God dat allemaal in zes dagen heeft gemaakt, en dat Hij rustte op de zevende dag en die heilig verklaarde. Zo kunnen ouders hun kinderen lessen op het hart binden, zodat die, wanneer ze naar dingen in de natuur kijken, aan de grote Schepper van dit alles zullen denken. Hun gedachten zullen omhoog gericht worden naar de God van de natuur. Ze zullen terugdenken aan de schepping van deze wereld, toen het fundament van de Sabbat gelegd werd. Al Gods kinderen juichten van vreugde. Dit soort lessen moeten wij onze kinderen inprenten.

“Maar vraag toch het gedierte, en het zal u onderrichten; het gevogelte des hemels, en het zal u inlichten.
Of spreek tot de aarde, en zij zal u onderrichten, en laat de vissen der zee het u vertellen. Wie onder de-ze alle weet niet, dat de hand des Heren dit doet.” Job 12: 7 – 9 NBG.

Leer jullie kinderen andere lessen uit de natuur. Leer jullie kinderen om Christus in de natuur te zien. Neem ze mee in de open lucht, onder edele bomen, in de tuin. Leer ze in al dat wondermooie scheppingswerk een uitdrukking van Zijn liefde te zien. Leer ze, dat Hij de wetten gemaakt heeft, die al wat leeft regeren. Hij heeft wetten voor ons gemaakt. Die wetten zijn ervoor om ons blij en gelukkig te ma-ken. Vermoei ze niet met lange gebeden en langdradige vermaningen. Maar leer ze gehoorzaamheid aan de wet van God via voorbeelden uit de natuur.

God belooft jou te zegenen, wanneer je gehoorzaam bent: God heeft veel wondermooie beloftes ge-geven, die in vervulling zullen gaan, als we Zijn aanwijzingen over de Sabbat liefhebben en gehoorzamen.

“Indien gij … de sabbat een verlustiging noemt, … zult gij u verlustigen in de Here.” Jesaja 58: 13, 14.

“En wij zijn Zijn getuigen van deze dingen, en ook de Heilige Geest, Die God gegeven heeft aan hen die Hem gehoorzaam zijn.” Handelingen 5: 32.

God heeft de Sabbat bedoeld als beste dag van de week: een dag waarnaar we uitzien als hij aanbreekt; en waarover we treurig zijn, als hij ten einde loopt. Dat mogen wij ervaren, door Gods genade en wanneer wij Zijn aanwijzingen opvolgen.

“Want zo zegt de Here van de ontmanden, die mijn sabbatten onderhouden en verkiezen wat Mij behaagt en vasthouden aan mijn verbond: Ik geef hun in mijn huis en binnen mijn muren een gedenkteken en een naam, beter dan zonen en dochters; Ik geef hun een eeuwige naam, die niet uitgeroeid zal worden. En de vreemdelingen die zich bij de Here aansloten om Hem te dienen, en om de naam des Heren lief te hebben, om Hem tot knechten te zijn, allen die de sabbat onderhouden, zodat zij hem niet ontheiligen, en die vasthouden aan mijn verbond: hen zal Ik brengen naar mijn heilige berg en Ik zal hun vreugde bereiden in mijn bedehuis; hun brandoffers en hun slachtoffers zullen welgevallig zijn op mijn altaar, want mijn huis zal een bedehuis heten voor alle volken.” Jesaja 56: 4 – 7.

Iedereen die God liefheeft, moet doen wat hij of zij kan om de Sabbat tot dag van vreugde te maken, heilig en eerbiedwaardig. Dat kan niet, door je eigen genot te zoeken in zondige en verboden pleziertjes. Je kunt er heel veel aan doen, om de Sabbat in jullie gezin hoog te houden, en die tot de interessantste dag van de week te maken.

De Sabbat moet voor ons gezin zó interessant gemaakt worden, dat ze met vreugde naar haar wekelijkse terugkeer uitzien. Ouders kunnen de Sabbat op geen betere manier hoog houden en eren, dan dingen te bedenken om hun gezin iets te leren. Het gaat erom, hen voor geestelijke dingen te interesseren. Het is de bedoeling, dat we hen een juiste visie bijbrengen over het karakter van God. En ook over wat Hij van ons vraagt, om ons karakter naar dat van Christus om te vormen, en ons het eeuwige leven te kunnen laten verkrijgen. Ouders, maak de Sabbat tot dag van vreugde. Dan kijken jullie kinderen naar die dag uit, en krijgt deze een warm plekje in hun hart.

Gedenk de Sabbat: “Gedenk de sabbatdag, dat u die heiligt.” Exodus 20: 8. Aan het einde van de scheppingsweek heiligde God de Sabbat. En Hij heeft ons geboden, die heilig te houden. De Sabbat is een speciale dag, om als God en mensen samen door te brengen.

“Zes dagen mag er werk verricht worden, maar op de zevende dag is het sabbat, een dag van volkomen rust, een heilige samenkomst.” Leviticus 23: 3

“En laten wij op elkaar acht geven om elkaar aan te vuren tot liefde en goede werken. Laten wij de on-derlinge bijeenkomst niet verzuimen, zoals het bij sommigen de gewoonte is, maar elkaar opwekken en dat zoveel te meer als u de grote dag ziet naderen.” Hebreeën 10: 24 – 25

Houd de hele week door de heilige Sabbat van de Heer in het oog. Want die dag moet gewijd worden aan het dienen van God. Het is een dag, waarop onze handen moeten rusten van wereldse arbeid. Onze ziel heeft op die dag speciale aandacht nodig. Wanneer we de Sabbat gedenken, kan het tijdelijke niet de overhand krijgen over het geestelijke. Geen enkele taak, die hoort bij de zes werkdagen, zullen we dan voor de Sabbat laten liggen.

“In die dagen zag ik in Juda mensen, die wijnpersen traden op de sabbat en vrachten koren binnenhaal-den en op ezels laadden, alsook wijn, druiven en vijgen en allerlei last, en deze op de sabbatdag naar Jeruzalem brachten. Ik gaf een waarschuwing, toen zij levensmiddelen verkochten. De Tyriers die daar woonden, brachten vis en allerlei koopwaar en verkochten ze op de sabbat aan de Judeeers, zelfs in Jeruzalem. Toen onderhield ik de edelen van Juda hierover en zeide tot hen: Wat doet gij daar voor slechts, dat gij de sabbatdag ontheiligt?” Nehemia 13: 15 – 17

Je mag met de Sabbat niet omgaan als met een normale werkdag. Kopen en verkopen, en ook het op Sabbat eten in restaurants is door Gods Woord verboden. Niet alleen wij moeten rusten, maar ook de mensen die voor ons werken.

“Maar de zevende dag is de sabbat van de HEERE, uw God. Dan mag u geen enkel werk doen, u niet, uw zoon en uw dochter niet, uw slaaf en slavin niet, uw vee niet, en niet de vreemdeling, die binnen uw poorten is.” Exodus 20: 10

Bereid je op de Sabbat voor: Bereid je gedurende de week op de Sabbat voor, en let op de laatste voor-bereidingen, die op vrijdag gedaan moeten worden.

“En het was de dag van de voorbereiding en de sabbat brak aan.” Lukas 23: 54

Dingen die je al in de loop van de week kunt doen zijn onder andere: je kleren in orde maken, schoenen poetsen, de auto vol tanken en eten klaarmaken. De Sabbat is heilig. Dan moet je geen kleren gaan ver-stellen, eten gaan koken, genot zoeken, of je bezighouden met wereldse bezigheden. Let op: Als je koken op Sabbat vermijdt, hoef je niet perse koud voedsel te eten. Je kunt bij koud weer het eten, dat de dag tevoren is klaargemaakt, opwarmen.

“Hij zei toen tegen hen: Dat is het wat de HEERE gesproken heeft. Morgen is het de rustdag, de heilige sabbat voor de HEERE! Wat u bakken wilt, bak het, en kook wat u koken wilt, en laat alles wat er over-blijft voor uzelf liggen om het tot de volgende morgen te bewaren.” Exodus 16: 23

Ouders: leg wat je aan het doen bent uit aan je kinderen, en wat de bedoeling daarvan is. Laat ze meedoen aan de voorbereidingen, zodat jullie de Sabbat overeenkomstig het gebod kunnen houden. Kinderen moeten onder leiding van moeder zelf hun kleren klaarleggen, zodat ze zich ’s morgens rustig, zonder verwarring, rondrennen of overhaaste woorden kunnen aankleden.

Maak eenvoudiger eten klaar: We hoeven op Sabbat niet méér of gevarieerder voedsel op tafel te zetten dan op andere dagen van de week. In plaats daarvan zou het voedsel juist eenvoudiger moeten zijn. We zouden ook minder moeten eten, zodat onze geest helder en krachtig is, om geestelijke dingen te kunnen begrijpen.

“Of u dan eet of drinkt of iets anders doet, doe alles tot eer van God.” I Korinthe 10: 31

Te veel eten benevelt ons verstand. We kunnen de meest kostbare woorden horen, en toch niet op prijs stellen. Want onze geest is in de war door een verkeerd dieet. Door teveel te eten hebben veel mensen méér dan ze denken gedaan tot oneer van God. Maaltijden moeten eenvoudig zijn, maar wel smakelijk zijn en er aantrekkelijk uitzien. Maak de maaltijden zo mogelijk tot iets bijzonders, door iets erbij te doen, wat als traktatie wordt gezien; iets wat het gezin niet elke dag krijgt.

Zorg goed voor jezelf: De uren op Sabbat zijn te kostbaar om met slapen door te brengen. Niemand mag zich door de week zó door tijdelijke zaken laten opslokken – en zich zó laten uitputten door de jacht naar aards gewin – dat ze op Sabbat de kracht en de energie missen om God te kunnen dienen.

“Het is tevergeefs dat u vroeg opstaat, laat opblijft, brood eet waarvoor u moet sloven: de HEERE geeft het Zijn geliefden in de slaap.” Psalm 127: 2

We beroven de Heer, wanneer wij onszelf ongeschikt maken om Hem op Sabbat te aanbidden. En we beroven onszelf ook. Want we hebben de warmte en de gloed van de gemeenschap nodig. En we hebben ook de kracht nodig, die we uit de wijsheid en ervaring van andere christenen kunnen putten.

“Ik heb lief wie mij liefhebben, wie mij ijverig zoeken, zullen mij vinden.” Spreuken 8: 17 NBG

Verspil de kostbare uren van de Sabbat niet in bed. Op Sabbat moet het gezin vroeg opstaan. Als jullie laat opstaan, heerst er verwarring en drukte in het gezin bij het klaarmaken voor het ontbijt en voor de sabbatschool. Het is één en al haasten, dringen en ongeduld. Zo komen er onheilige gevoelens het huis binnen. Als je de Sabbat op deze manier ontwijdt, wordt het een vermoeiende dag. Dan wordt hij eerder gevreesd dan geliefd.

“Heb de slaap niet lief, opdat gij niet verarmt, houd uw ogen open, dan hebt gij brood genoeg.” Spreuken 20: 13 NBG

Herstel verhoudingen: Er is nog wat anders, dat op de dag van de voorbereiding aandacht verdient. Op deze dag moeten alle geschillen tussen broeders en zusters, of het nu in het gezin is of in de gemeente, uit de weg geruimd worden.

“Als u dan uw gave op het altaar offert en u zich daar herinnert dat uw broeder iets tegen u heeft, laat uw gave daar bij het altaar achter en ga heen, verzoen u eerst met uw broeder en kom dan terug en offer uw gave.” Mattheüs 5: 23 – 24

De Sabbat is een dag om je te verheugen over relaties die hersteld zijn.

“Zie, hoe goed en hoe liefelijk is het, dat broeders eensgezind samenwonen.” Psalm 133: 2

“En wanneer u staat te bidden, vergeef als u tegen iemand iets hebt, opdat ook uw Vader, Die in de hemelen is, u uw misdaden vergeeft.” Markus 11: 25

De Sabbat begint op vrijdagavond: Dagen beginnen en eindigen bij zonsondergang. Dus de Sabbat begint op vrijdag bij zonsondergang en duurt tot zonsondergang op zaterdag. “Toen was het avond ge-weest en het was morgen geweest: de eerste dag.” Genesis 1: 5. Zie ook Leviticus 23: 32 en Markus 1: 32.

Bewaak jouw tijd met Jezus: We moeten het begin en het einde van de Sabbat bewaken. Vóórdat de zon ondergaat, moet het gezin alle werelds werk opzij zetten; en alle wereldse papieren uit het zicht. Haal het gezin bij elkaar, om samen Bijbel te lezen, te bidden en te zingen. Wanneer je de enige in het gezin bent, die de Sabbat houdt, kun je dit voor jezelf doen, of met een paar vrienden samenkomen. Zie ook Psalm 55: 17 en Hebreeën 10: 25. We moeten ons opnieuw speciaal voorbereiden, zodat ieder lid van het gezin klaar is, om de dag te eren, die God gezegend en geheiligd heeft.

“Zes dagen moet u arbeiden en al uw werk doen, maar de zevende dag is de sabbat van de HEERE, uw God.” Exodus 20: 9 – 10

De uren van de Sabbat zijn niet van ons, maar van God. God heeft ons zes hele dagen gegeven, waarop wij ons werk kunnen doen. Hij heeft er slechts één voor Zichzelf gereserveerd. Dat moet dan ook een dag vol zegen voor ons zijn. Het moet een dag zijn, waarop we al onze wereldse zaken opzij leggen, en onze gedachten op God en op de hemel concentreren. We moeten een wacht over onszelf aanstellen, over ons handelen en over onze woorden. Anders beroven we God van de tijd. We eigenen ons dan de tijd toe, die uitsluitend en alleen de Heer toekomt.

“…noch uw gewone bezigheden te doen, noch uw zaken te behartigen.” Jesaja 58: 13 NBG

Spreek de woorden van Jezus: Zorg voor geschikte leesstof en gespreksstof. En maak de Sabbat tot de fijnste, meest gezegende dag van de week.

“… noch … ijdele taal uit te slaan.” Jesaja 58: 13 NBG

Ouders hebben de kans en de plicht, aandacht aan hun kinderen te besteden. Ze kunnen hun de aantrekkelijkste verhalen uit de Bijbel voorlezen. Ze kunnen hen leren eerbied te hebben voor de Sabbat; en die leren te houden overeenkomstig het gebod. Dat lukt niet, als de ouders zich niet gedrongen voelen, om de interesse van hun kinderen te wekken. Maar als ze de juiste weg bewandelen, kunnen zij de Sabbat tot een dag van vreugde maken. Je kunt je kinderen interesseren voor goede leesstof en voor gesprekken over de verlossing van hun ziel. Maar daarin moeten ze wel worden opgevoed en geoefend. Het natuurlijke hart denkt niet zo graag na over God, over de hemel, of over hemelse dingen. De stroom aan wereldse dingen en wereldse neigingen moet voortdurend worden ingedamd. En er moet steeds opnieuw hemels licht binnen gelaten worden.

“Vriendelijke woorden zijn als honigzeem, zoet voor de ziel en medicijn voor het gebeente.” Spreuken 16: 24 NBG

God verlangt niet alleen van ons, dat we ons op Sabbat van lichamelijk werk onthouden. Maar Hij wil ook, dat we onze geest oefenen in het bezig zijn met heilige onderwerpen. Veel mensen overtreden het vierde gebod door over wereldse dingen te spreken, of over luchtige oppervlakkige onderwerpen. Als we spreken over van alles en nog wat, wat ons te binnen schiet, dan spreken we woorden van onszelf.

Heb God lief, heb eerbied en respect voor Hem: In het huis van gebed horen we passende kleding te dragen. We mogen niet in Gods aanwezigheid verschijnen in onze gewone kleren, die we ook doordeweeks dragen. Iedereen hoort speciale sabbatskleding te hebben, die je draagt, wanneer je de dienst in Gods huis bezoekt. We hoeven ons niet aan te passen aan wereldse mode. Maar we mogen niet onverschillig zijn tegenover ons uiterlijk. We moeten keurig netjes zijn, maar zonder sier. Kinderen van God horen van binnen en van buiten puur te zijn.

“God is zeer geducht in de raad van de heiligen en ontzagwekkend boven allen die rondom Hem zijn.” Psalm 89: 8.

Misschien zijn er waardige mensen, die met heel hun hart de Heer van de Sabbat zouden willen eren, en God zouden willen aanbidden. Maar ze kunnen geen speciale kleren kopen. Laten mensen, die daartoe in staat zijn, hen dan sabbatskleding geven, zodat ze schoon en passend in Gods huis kunnen verschijnen. Als we wat meer eenvormigheid in onze kleding zouden hebben, zou dat voor God aangenaam zijn. Mensen, die veel geld uitgeven aan kostbare kleding of extra versiering, kunnen met een beetje zelfverloochening tot voorbeelden van zuiver geloof worden. Laten zij zich eenvoudig kleden. Dan kunnen ze het geld wat ze nodeloos uitgegeven hebben, besteden om een armere broeder of zuster, die God lief-heeft, te helpen, om er netjes en bescheiden uit te zien. Zie ook Genesis 28: 16 – 17; Exodus 3: 4 – 5 en Jozua 5: 15.

Kom met heel het gezin naar de dienst: Vaders en moeders moeten het tot regel maken, dat hun kin-deren op Sabbat mee gaan naar de dienst. Ze moeten deze regel afdwingen door zelf het goede voor-beeld te geven. Het is onze plicht, onze kinderen en ons huishouden te besturen. Dat deed Abraham ook. Door voorbeeld en voorschrift moeten we onze kinderen het belang van godsdienstige opvoeding inprenten. Ieder die de doopgelofte heeft afgelegd, heeft zichzelf plechtig aan de dienst aan God gewijd. Ze staan onder de verbondverplichting, zichzelf en hun kinderen daar te brengen, waar ze alle mogelijke stimulansen en aanmoedigingen krijgen voor hun leven als christen.

“En hij zal voor Hem uit gaan in de geest en de kracht van Elia, om het hart van de vaderen te bekeren tot de kinderen en de ongehoorzamen tot de bedachtzaamheid van de rechtvaardigen, om voor de Heere een toegerust volk gereed te maken.” Lukas 1: 17

Als we in de gemeente samenkomen, mogen we dit niet als sleur zien. De Sabbat van de HEERE moet voor ons en onze kinderen tot zegen gemaakt worden. Ze moeten de Sabbat zien als een dag van vreugde; als een dag, die God heeft geheiligd. En als ze goed onderwijs ontvangen, zullen ze dat ook zo gaan zien.

De meest kostbare tijd voor het gezin: De sabbatschool en de eredienst nemen maar een deel van de Sabbat in beslag. Het deel dat voor het gezin overblijft, kan tot de meest heilige en kostbare tijd van de Sabbat worden gemaakt. Veel van deze tijd moeten ouders samen met hun kinderen doorbrengen.

“Zie, kinderen zijn een erfdeel van de HEERE, de vrucht van de schoot is Zijn beloning. Zoals pijlen in de hand van een held, zo zijn de zonen, ontvangen in de jeugd. Welzalig de man die zijn pijlkoker daarmee gevuld heeft; zij worden niet beschaamd, als zij de vijanden tegenspreken in de poort.” Psalm 127: 3 – 5

Breng kinderen eerbied bij: Veel mensen hebben geen werkelijke waardering voor de heiligheid van eeuwige dingen. Bijna alle mensen moeten nog leren, hoe zij zich in het huis van God moeten gedragen. Ouders moeten hun kinderen niet alleen leren, maar gebieden, het heiligdom ernstig en eerbiedig binnen te gaan.

“de HEERE is in Zijn heilige tempel. Wees stil voor Zijn aangezicht, heel de aarde!” Habakuk 2: 20

Verhef de standaard van het christen zijn in de harten van jullie kinderen. Help hun, om Jezus in hun leven in te weven. Leer hen de grootste eerbied voor het huis van God te hebben. Leer hen, dat wanneer zij daar binnengaan, zij een hart hebben, dat verzacht en onderworpen is. Geef hen gedachten in als: “God is hier. Dit is Zijn huis. Ik moet reine gedachten hebben en de meest zuivere motieven. Ik mag geen trots, na-ijver, jaloezie, kwade veronderstellingen, haat, of misleiding in mijn hart hebben. Want ik kom in de aanwezigheid van de heilige God. Dit is de plaats, waar God Zijn volk ontmoet en zegent. De Hoge en Heilige, die in eeuwigheid woont, ziet op mij neer, onderzoekt mijn hart, en kan de meest geheime gedachten en handelingen van mijn leven lezen.”

Leg de preek van die Sabbat aan jullie kinderen uit. Predikanten doen een heilig en plechtig werk. Maar op de toehoorders rust een net zo’n heilige verantwoordelijkheid. Ze moeten zó luisteren, dat ze vastbesloten zijn om de aanwijzingen op te volgen. Iedereen moet die in praktijk brengen, die het eeuwige leven wil winnen. Iedere toehoorder moet ernaar streven, om elke uitleg van Bijbelse waarheid als Gods boodschap voor hem of haar persoonlijk op te vatten. Zij moeten die in geloof aannemen en in hun dagelijks leven in praktijk brengen. Ouders moeten de woorden, die van de kansel gesproken worden, aan hun kinderen uitleggen, zodat zij het ook zullen begrijpen. Dan hebben ook de kinderen kennis, die, wanneer ze in praktijk gebracht wordt, een overvloed aan genade en vrede zal opleveren.

Als een kind stoort, neem het dan mee naar buiten. Jullie kinderen moeten leren te gehoorzamen, zoals Gods volk Hem gehoorzaamt. Als jullie deze maatstaf aanhouden, zal jouw woord gewicht hebben, wanneer een kind van jullie in het huis van God onrustig is. En als het kind niet te kalmeren is; en ouders vinden, dat inperking teveel van het kind eist – dan moet het kind onmiddellijk de kerk uit gebracht worden. Je mag het niet de gedachten van de toehoorders laten afleiden, doordat het praat of rond rent. God wordt oneer aangedaan door de losse manier waarop ouders hun kinderen tijdens de dienst leiding geven. Ouders: Zorg op Sabbat voor jullie kinderen. Dat moet boven alles staan.

“Kastijd uw zoon, wanneer er nog hoop is, maar laat u niet verleiden hem te doden.” Spreuken 19: 18

We kunnen met hen in de frisse lucht gaan wandelen. We kunnen met hen in de bossen en in de zon zit-ten. We kunnen hun rusteloze gedachten bezig houden, door met hen over de werken van God te praten. En we kunnen hen liefde en eerbied bijbrengen, door hun aandacht te vestigen op de mooie dingen in de natuur. Jullie kunnen hun gedachten richten op de vogels, die de lucht doen weerklinken van hun vrolijk gezang. Jullie kunnen ze de grassprietjes en de prachtig gekleurde bloemen laten zien, die in hun volmaaktheid de lucht doen geuren. Al die dingen verkondigen de liefde en het kunstenaarschap van de hemelse Schepper. Ze laten de heerlijkheid van God zien.

Sta niet toe, dat ze Gods heilige dag schenden, door binnen of buiten te spelen. Hoe kunnen kinderen een juister inzicht over God krijgen; hoe kan dit hun beter worden ingeprent – dan wanneer ze een deel van hun tijd buiten doorbrengen: niet met spelen, maar in gezelschap van hun ouders. Maak gebruik van de kostbare lessen, die God ons in het boek van de natuur gegeven heeft. Geef kinderen zó een juist idee van Zijn karakter. Laat hun jonge geest in de dingen in de natuur associaties met God krijgen. Laat hun aandacht in Zijn geschapen werken getrokken worden naar de tekens van Zijn liefde voor de mens. Dat zal hun aandacht trekken en hun interesseren. Dan lopen ze niet het gevaar, het karakter van God te associëren met alles wat star en streng is. Want als zij al die mooie dingen zien, die Hij ter wille van het geluk van mensen geschapen heeft, dan worden ze ertoe geleid, om Hem als een tedere, liefdevolle Vader te zien. Ze zullen leren inzien, dat Zijn verboden en bevelen niet alleen zijn gemaakt, om Zijn macht en Zijn gezag te laten zien. Ze zullen inzien, dat Hij het geluk van Zijn kinderen op het oog heeft.

Sluit de Sabbat met een wijding af: Laat, wanneer de zon ondergaat, gebed en lofzang de heilige uren afsluiten. En nodig God uit, aanwezig te zijn in de zorgen, die in de werkweek op ons wachten.

“Loof Hem, zon en maan, loof Hem, alle stralende sterren. Loof Hem, allerhoogste hemel, en water dat boven de hemel is. Laten zij de Naam van de HEERE loven; want toen Hij het gebood, werden zij ge-schapen.” Psalm 148: 3 – 5

Zo kunnen ouders, zoals het hoort, de Sabbat tot de meest vreugdevolle dag van de week maken. Ze kunnen hun kinderen ertoe leiden, deze dag als een dag van vreugde te zien – als de dag der dagen, de heilige, eerbiedwaardige dag van de Heer.