Welke dag?

“Toen God op de zevende dag Zijn werk, dat Hij gedaan had, voltooid had, rustte Hij op de zevende dag van al Zijn werk, dat Hij gedaan had. En God zegende de zevende dag en heiligde die, omdat Hij daarop gerust heeft van al Zijn werk, dat Hij als Schepper gedaan had.” Genesis 2: 2 – 3.

Op welke dag is het Sabbat?

Maar de zevende dag is de sabbat van de HEERE, uw God.” Exodus 20: 10. “En toen de sabbat voorbijgegaan was … heel vroeg op de eerste dag van de week kwamen zij bij het graf.” Markus 16: 1, 2

Sabbat valt niet op de eerste dag van de week (zondag), zoals veel mensen geloven, maar op de zevende dag (zaterdag). Let op de bovenstaande Bijbeltekst: de Sabbat gaat direct vooraf aan de eerste dag van de week.

Is de dag van de Sabbat veranderd?

“U mag aan het woord dat ik u gebied, niets toevoegen en er ook niets van afdoen; opdat u zich aan de geboden van de HEERE, uw God, die ik u gebied, houden zult.” Deuteronomium 4: 2
Alle woord Gods is gelouterd; hun die bij Hem schuilen, is Hij ten schild. Doe niets aan zijn woorden toe, opdat Hij u niet terechtwijze en gij een leugenaar bevonden wordt.” Spreuken 30: 5 – 6 NBG

God heeft de mens heel duidelijk en nadrukkelijk verboden om Zijn wet te veranderen, door daar iets aan toe te voegen of af te doen. Gods heilige wet op één of andere manier vervalsen is een van de verschrikkelijkste en gevaarlijkste dingen die een mens kan doen.

Gods wet is goed en vol zegen. “Dus is de wet heilig, en het gebod is heilig en rechtvaardig en goed.” Romeinen 7: 12.
“Hij echter die een diepe blik slaat in de volmaakte wet, die van de vrijheid, en daarbij blijft, die zal, omdat hij niet een vergeetachtig hoorder geworden is, maar een man van de daad, zalig zijn in wat hij doet.” Jakobus 1: 12

Jezus heeft gezegd: “Want, voorwaar, Ik zeg u: Totdat de hemel en de aarde voorbijgaan, zal er niet één jota of één tittel van de Wet voorbijgaan, totdat het alles zal gebeurd zijn. Wie dan een van deze geringste geboden afschaft en de mensen zo onderwijst, zal de geringste genoemd worden in het Koninkrijk der hemelen; maar wie ze doet en onderwijst, die zal groot genoemd worden in het Koninkrijk der hemelen.” Mattheüs 5: 18 – 19

Wat zou Jezus doen?

In Johannes 15: 10 zegt Jezus: “Als u Mijn geboden bewaart, zult u in Mijn liefde blijven; zoals Ik de geboden van Mijn Vader bewaard heb en in Zijn liefde blijf.” Johannes 15: 10 Uit de Bijbel kunnen we ook afleiden, dat Jezus op Sabbat naar de gemeente ging. “En Hij kwam te Nazareth, waar Hij opgevoed was, en ging naar Zijn gewoonte op de dag van de sabbat naar de synagoge, en Hij stond op om te lezen.” Lukas 4: 16

Wat deden de apostelen?

“En Paulus ging naar zijn gewoonte bij hen naar binnen en drie sabbatten lang ging hij met hen in gesprek vanuit de Schriften.” Handelingen 17: 2
“En Paulus en die bij hem waren … gingen op de dag van de sabbat de synagoge binnen en namen daar plaats.” Handelingen 13: 13, 14
“En op de dag van de sabbat gingen wij de stad uit, de rivier langs, waar het gebed gewoonlijk plaatsvond; en nadat wij daar waren gaan zitten, spraken wij tot de vrouwen die er bijeengekomen waren.” Handelingen 16: 13
“En hij sprak iedere sabbat in de synagoge en probeerde Joden en Grieken te overtuigen.” Handelingen 18: 4

Hielden mensen uit de volken ook de Sabbat?

God heeft het geboden:
“Welzalig de sterveling … die acht geeft op de sabbat, zodat hij hem niet ontheiligt.”
En de vreemdelingen die zich bij de Here aansloten om Hem te dienen, … allen die de sabbat onderhouden, zodat zij hem niet ontheiligen, en die vasthouden aan mijn verbond: hen zal Ik brengen naar mijn heilige berg en Ik zal hun vreugde bereiden in mijn bedehuis; … want mijn huis zal een bedehuis heten voor alle volken.” Jesaja 56: 2, 6 – 7 (cursivering toegevoegd)

De apostelen hebben het onderwezen:
“En toen de Joden weggegaan waren uit de synagoge, drongen de heidenen erop aan dat op de volgende sabbat dezelfde woorden tot hen gesproken zouden worden. … En op de volgende sabbat kwam bijna heel de stad samen om het Woord van God te horen.” Handelingen 13: 42, 44
“En hij sprak iedere sabbat in de synagoge en probeerde Joden en Grieken te overtuigen.” Handelingen 18: 4

Is de kalender veranderd?

Ja. Om weer op gelijke voet te komen met de omloop van de aarde om de zon, is de kalender een keer veranderd, in 1582. Maar dit bracht geen verandering in de weekcyclus. Na 4 oktober zijn 10 dagen overgeslagen. Wat vrijdag 5 oktober had moeten zijn, werd vrijdag 15 oktober. Het diagram hieronder laat zien, hoe deze verandering eruit zag. Je ziet, dat er geen verandering kwam in de volgorde van de dagen van de week.